Tài Khoản google (gmail) chưa tạo nhân vật game

Khi mua sẻ có dạng tên tài khoản| mật khẩu | gmail khôi phục để đăng nhập