Chơi mới trừ thời gian. Không chơi không trừ

Ví dụ bạn thuê key 3 tiếng. Hôm nay bạn chơi 2 tiếng. Thì ngày mai bạn ra chơi vẫn còn 1 tiếng