Tài Khoản google (gmail) đã tạo nhân vật lv 10

KHÔNG RANK - KHÔNG SKIN - KHÔNG ĐỒ

TÀI KHOẢN 1 LIÊN KẾT GOOGLE CÒN THỪA LIÊN KẾT

TÀI KHOẢN có dạng tài khoản| mật khẩu |gmail khôi phục

Không bảo hành AE thấy mua được thì cứ mua nhé